Category Archives: Bez kategorii

 • -

Zmiana stawki podatkowej i kosztów uzyskania przychodów od 01.10.2019

Category : Bez kategorii

Objaśnienia MF dot. nowych kosztów uzyskania przychodów i stawki podatkowej na 2019 rok

 

Objaśnienia podatkowe dot. stosowania w 2019 r. podwyższonych kwotowych kosztów uzyskania przychodów i obniżonej stawki podatkowej do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej – taką broszurę opublikował resort finansów.

Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów przejściowych zawartych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw opublikowanej w Dz. U. z 2019 r. poz. 1835.

Ponad dwukrotnie zostały podwyższone zryczałtowane (kwotowe) koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 ustawy PIT 1):

Koszty kwotowe
Okres Do 30 września
2019 r.
Regulacje
przejściowe
stosowane dla
roku 2019
Docelowo od
1 stycznia
2020 r.
Miesięczne
(jednoetatowcy, miejscowi)
111,25 250
250
Miesięczne
(jednoetatowcy, dojeżdżający)
139,06 300
300
Roczne
(jednoetatowcy, miejscowi)
1 335,00 1 751,25 3 000
Roczne
(jednoetatowcy, dojeżdżający)
1 668,72 2 151,54 3 600
Roczne
(wieloetatowcy, miejscowi)
2 002,05 2 626,54 4 500
Roczne
(wieloetatowcy, dojeżdżający)
2 502,56 3 226,92 5 400

i została obniżona o 1 punkt procentowy najniższa stawka zawarta w skali podatkowej określona w art. 27 ustawy PIT (z 18% na 17%).

Obniżona 17% stawka będzie mieć zastosowanie docelowo od 2020 r. do rocznych dochodów nieprzekraczających 85 528 zł. Dla dochodów przekraczających tę kwotę aktualna pozostaje stawka 32%.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 października, tj. w trakcie roku podatkowego, zatem niezbędne jest przygotowanie praktycznych wyjaśnień dotyczących jej zastosowania w okresie przejściowym, tj. w roku bieżącym przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od października do grudnia 2019 r. oraz przy rozliczeniu podatku dochodowego za 2019 r.

Stosowanie miesięcznych kwotowych kosztów uzyskania przychodów od 1 października 2019 r.

Przepis przejściowy nowelizacji (art. 3 ust. 1) stanowi, że od dnia 1 października do końca bieżącego roku miesięczne koszty uzyskania przychodów wynoszą:

 1. 250 zł – w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT,
 2. 300 zł – w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy PIT.

Oznacza to, że płatnik wypłacający wynagrodzenie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia br., przy obliczaniu dochodu do opodatkowania stosuje miesięczne koszty w wysokości 250 zł (zamiast 111,25 zł) albo 300 zł (zamiast 139,06 zł), jeżeli pracownik dojeżdża do pracy z innej miejscowości.

Nowelizacja nie wprowadziła zmian w art. 32 ust. 2 ustawy PIT, który to przepis normuje sposób ustalania miesięcznego dochodu przy poborze zaliczki przez pracodawcę. Zgodnie z tym przepisem „za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 albo 3 lub w ust. 9 pkt 1–3 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 2a. (…).”

Oznacza to, że nie uległa zmianie zasada, zgodnie z którą przy poborze zaliczki na podatek, płatnik stosuje „tylko jedne” miesięczne koszty uzyskania przychodów w kwotowej wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 albo pkt 3 ustawy PIT.

Uwaga!

Na mocy art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy PIT „podstawowe” pracownicze miesięczne koszty uzyskania przychodów wynoszące obecnie 300 zł mają zastosowanie do przychodów uzyskiwanych z następującej działalności wykonywanej osobiście:

 • z tytułu pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich (art. 13 pkt 5 ustawy PIT),
 • powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ustawy PIT),
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakter ze (art. 13 pkt 9 ustawy PIT).

Od 1 października 2019 r. koszty w tej wysokości stosują również podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników, którzy na podstawie art. 44 ust. 1a ustawy PIT są obowiązani do samodzielnego wpłacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy.

Dotyczy to osób uzyskujących dochody:

 • ze stosunku pracy zagranicą (art. 12 ust. 1 ustawy PIT),
 • z tytułu powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ustawy PIT),
 • z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (art. 13 pkt 9 ustawy PIT).

Roczne kwotowe koszty uzyskania przychodów do rozliczenia podatku dochodowego za 2019 r.

Wyższe miesięczne koszty za ostatnie trzy miesiące 2019 r. (3 x 250 zł oraz 3 x 300 zł) wpłynęły na maksymalną wysokość kosztów rocznych.

Stąd też nowelizacja (art. 3 ust. 2) konsekwentnie podwyższyła maksymalny roczny limit możliwy do zastosowania przy rozliczeniu za 2019 r.

Zatem roczne koszty uzyskania przychodów w 2019 r. wynoszą:

 1. nie więcej niż 1 751,25 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 2. nie mogą przekroczyć łącznie 2 626,54 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 3. nie więcej niż 2 151,54 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,
 4. nie mogą przekroczyć łącznie 3 226,92 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Uwaga!

Maksymalne roczne koszty uzyskania przychodów w wysokości 2 626,54 zł dotyczą również podatników uzyskujących przychody z działalności wykonywanej osobiście określonej w art. 13 pkt 5, 7 i 9 ustawy PIT (patrz pierwsza ramka), jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych.

Zwrot gotówkowy dla podatników, którzy ponieśli koszty na działalność badawczo-rozwojową.

Podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej odliczają od podstawy obliczenia podatku koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową (koszty kwalifikowane). Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia (art. 26e ust. 8 ustawy PIT).

Na zasadach określonych w art. 26ea ustawy PIT, podatnikowi, który w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia od podstawy obliczenia podatku, przysługuje zwrot gotówkowy. Zwrot gotówkowy przysługuje również w roku następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności gospodarczej, jeżeli w tym roku podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców3). Przysługujący zwrot gotówkowy podatnik wykazuje w zeznaniu składanym za rok podatkowy.

W przypadku podatników, którzy w 2019 r. dochody z działalności gospodarczej opodatkowują według skali podatkowej, zwrot gotówkowy podlegający wykazaniu w zeznaniu za 2019 r. przysługuje w kwocie stanowiącej 17,75% nieodliczonego od podstawy obliczenia podatku odliczenia w związku z poniesionymi kosztami na działalność badawczo–rozwojową (art. 4 nowelizacji).

Skala podatkowa obowiązująca przy rozliczeniu za 2019 r.

Ze względu na obniżenie od 1 października 2019 r., a więc w trakcie bieżącego roku, o 1 punkt procentowy najniższej stawki podatku, o której mowa w skali podatkowej (z 18% na 17%), konieczne stało się określenie dla całego 2019 r. najniższej stawki podatkowej oraz kwoty zmniejszającej podatek.

W konsekwencji, w rozliczeniu rocznym za 2019 r. obowiązywać będzie następująca skala podatkowa:

Podstawa obliczenia podatku
w złotych
Podatek wynosi
ponad do
85 528 17,75% minus kwota
zmniejszająca
podatek
85 528 15 181 zł 22 gr + 32%
nadwyżki ponad 85 528 zł

Natomiast kwota zmniejszająca podatek w 2019 r. wynosi:

 1. 1 420 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł,
 2. dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł:
  1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
  871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł
 3. dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł 548 zł 30 gr
 4. dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł
  548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
  548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
 5. dla podstawy obliczenia podatku przekraczającej kwotę 127 000 zł – brak kwoty zmniejszającej podatek.

Zasady stosowane od 1 października 2019 r. przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy znajdziesz w broszurze MF.

» Pełne objaśnienia MF

Źródło: MF


 • -

 • -

Likwidacja „odwrotnego obciążenia”

Category : Bez kategorii

Od 1 listopada 2019 r. nie będzie już w obrocie krajowym mechanizmu odwrotnego obciążenia. Zastąpi go obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (Split Payment).

Będzie on stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, np. zakupu części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, węgla i produktów węglowych, maszyn i urządzeń elektrycznych, ich części i akcesoriów, usług budowlanych.

1. Jeśli kupujesz określone towary i usługi z załącznika nr 15, a faktura wynosi min. 15 000zł brutto i więcej – musisz, płacąc za tę fakturę, zrobić to za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. Nie jest ważne, czy jesteś czy nie podatnikiem VAT. Nie zapłacisz takiej faktury przy użyciu swojego osobistego konta, musisz założyć w tym celu konto firmowe. Nie możesz płacić za takie towary kartą płatniczą!
2. Jeśli sprzedajesz określone towary i usługi z załącznika nr 15, a faktura wynosi min. 15 000zł brutto i więcej – musisz na wystawianej przez siebie fakturze umieścić oznaczenie: „mechanizm podzielonej płatności”.
3. Brak realizacji obowiązków opisanych w punkcie 1 i 2 może spowodować nałożenie kary, a u nabywcy takiej usługi brak prawa do zaliczenia takiej faktury do kosztów.


 • -

Sprawozdanie za 2018 rok – podpisywanie i składanie w KRS

Category : Bez kategorii

Podpisy elektroniczne

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że sprawozdanie finansowe powinno być podpisane przez cały zarząd spółki oraz przez osobę sporządzającą sprawozdanie (najczęściej księgową) do dnia 31 marca.

Do wyboru są dwa rodzaje podpisów elektronicznych:

 • kwalifikowany podpis elektroniczny,
 • lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest płatny. Płatne jest zarówno jego wydanie, jak i przedłużenie ważności co 1-2 lata. Podpis ePUAP można wyrobić sobie bezpłatnie. W przypadku klientów niektórych banków można zrobić to nawet w 100% przez internet bez wychodzenia z domu.

Podpisywanie sprawozdania

Sprawozdanie można podpisać za pomocą ePUAP na dwa sposoby.

Pierwszy jest dostępny na stronie OBYWATEL.GOV.PL.

Podpisując sprawozdanie w tym serwisie, trzeba to zrobić w trybie obiegowym. Najpierw sprawozdanie podpisuje jedna osoba i przesyła plik do kolejnej osoby podpisującej. Ta ponawia procedurę i tak aż wszyscy podpiszą. System jest prosty w przypadku jednoosobowego zarządu. Natomiast w przypadku wieloosobowego zarządu podpisywanie dokumentów może być dość karkołomne.

Alternatywą może być stworzenie profilu firmy w systemie ePUAP. W tym trybie można wprowadzić do systemu plik i udostępnić od razu całemu zarządowi do podpisu. Każdy z członków zarządu może w dowolnym czasie podpisać plik, bez czekania na swoją kolej.

Dodatkową zaletą tej formy jest zachowanie podpisywanych plików na przyszłość. Przy kolejnych logowaniach na platformę pliki będą nadal dostępne. W przypadku strony OBYWATEL.GOV.PL nie ma takiej możliwości.

Różnica między tymi systemami jest jeszcze jedna. W serwisie ePUAP można podpisać jedynie pliki xml. W serwisie OBYWATEL.GOV.PL jest dużo więcej możliwości wyboru formatu podpisywanego pliku. Jest to istotne w przypadku konieczności sporządzenia i podpisania sprawozdania z działalności jednostki.

Tworzenie profilu firmy

Po zalogowaniu do serwisu ePUAP rozwijamy menu i klikamy opcję Utwórz profil firmy lub instytucji.

Następnie wypełniamy krótki formularz, podając nazwę i podstawowe parametry spółki. Wymyślamy też identyfikator profilu spółki — może to być po prostu skrócona nazwa firmy.

Do utworzonego profilu możemy teraz dodać dostępy dla wszystkich osób, które mają złożyć podpisy pod sprawozdaniem.

W tym celu klikamy w zakładkę Uprawnienia, a następnie przycisk Zaproś osobę. Tam podajemy identyfikator (login) osoby, której chcemy przyznać dostęp do profilu spółki. Upewnij się, że jesteś zalogowany na konto spółki. Na powyższym obrazku jest to spółka o loginie FFFFF. Zaproszona osoba po zaakceptowaniu zaproszenia będzie widoczna na liście osób mających dostęp do profilu spółki.

Wgrywanie sprawozdania finansowego na platformę ePUAP

Gdy mamy już założone konto spółki możemy wgrać do systemu sprawozdanie w formacie xml.

Wchodzimy w Moją skrzynkę i wchodzimy w zakładkę Robocze. Tam klikamy Dodaj plik z dysku i po wskazaniu pliku potwierdzamy przyciskiem Dodaj. Wskazany plik pojawi nam się na liście.

Plik będzie widoczny dla wszystkich osób, którym został udostępniony profil spółki. W każdej chwili możemy dodać kolejną osobę do profilu spółki i będzie ona miała dostęp do wszystkich wgranych plików. Plik będzie cały czas dostępny w zakładce Robocze.

Podpisywanie sprawozdania

Sprawozdanie musi podpisać osoba sporządzająca sprawozdanie oraz cały zarząd. Klikamy w nazwę pliku na liście i aby podpisać plik, klikamy przycisk Podpisz.

Pojawi nam się komunikat Dokument nie posiada postaci wizualnej. Czy podpisać mimo to? Potwierdzamy klikając Tak i wybieramy opcję Podpisz Podpisem Zaufanym. Jeśli któraś z osób, zamiast ePUAPem, chce się podpisać podpisem kwalifikowanym, to w tym miejscu może też wybrać taką opcję. Po wybraniu podpisu następuje standardowa procedura składania podpisu. Procedura może się trochę różnić u użytkowników, którzy rejestrowali profil za pomocą bankowości elektronicznej. Przy standardowym koncie trzeba się ponownie zalogować swoim loginem oraz potwierdzić podpis kodem SMS. Lista złożonych pod dokumentem podpisów będzie wyświetlona przed samą treścią dokumentu.

Po podpisaniu dokumentu przez wszystkie osoby możemy zapisać dokument na dysku, klikając Pobierz. Musimy jednak zmienić nazwę naszego pliku, dodając rozszerzenie .xades, które oznacza, że plik jest podpisany elektronicznie. W przeciwnym razie plik nie zostanie przyjęty do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Zatwierdzenie sprawozdania.

Po przejściu przez powyższe procedury mamy sprawozdanie podpisane przez osobę sporządzającą oraz cały zarząd. Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie sprawozdania przez odpowiedni organ. W przypadku spółki z o.o. zatwierdzenie sprawozdania następuje w drodze uchwały zgromadzenia wspólników, które powinno się odbyć do końca czerwca. To samo zgromadzenie podejmuje również uchwałę o podziale zysku bądź pokryciu straty. Obie uchwały sporządzane są w formie papierowej.

Złożenie sprawozdania do Repozytorium Dokumentów Finansowych

Zgłoszenie sprawozdania do RDF zastępuje składanie sprawozdania do KRS oraz do urzędu skarbowego. W zeszłym roku obowiązywały jeszcze przepisy przejściowe, które nakazywały niezależne składanie sprawozdania do RDF i urzędu skarbowego. Teraz już tego nie robimy.

Aby wysłać sprawozdanie będzie potrzebny podpis jednego członka zarządu. Nie ma przy tym znaczenia czy w spółce obowiązuje reprezentacja łączna, czy samodzielna — każdy z członków zarządu ma legitymację do dokonania tej czynności samodzielnie. Warunek jest taki, że musi to być osoba wpisana do KRS oraz posiadająca numer PESEL. Jeśli na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników doszło do zmiany zarządu, nowy zarząd musi być w pierwszej kolejności zgłoszony do KRS, bez tego nie będzie w stanie złożyć dokumentów w RDF.

 

Aby złożyć sprawozdanie, musimy mieć zarejestrowane konto w serwisie eKRS. Jeśli członek zarządu nie posiada jeszcze konta, to może je założyć po przejściu do zakładki S24 – Rejestracja spółki, Inne wnioski. Podczas zakładania konta musi być ono autoryzowane poprzez podpisanie go podpisem ePUAP lub podpisem kwalifikowanym. Mając już konto w systemie, przechodzimy na stronie eKRS do zakładki Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych i logujemy się za pomocą swojego konta S24.

Wybieramy opcję Przygotowywanie i składanie zgłoszeń i postępujemy zgodnie z instrukcjami, które są w miarę intuicyjne. Serwis czasem się zacina i trzeba do niego cierpliwości. Jeśli po kliknięciu Dalej lub wyborze jakiejś opcji nie widzisz reakcji, to poczekaj. W zależności od obciążenia systemu może to wyglądać bardzo różnie. W zeszłym roku na początku lipca system nie dawał rady z obsługą użytkowników. Należy się spodziewać, że w tym roku będzie podobnie. Jeśli możesz złożyć sprawozdanie szybciej — nie zwlekaj do ostatniej chwili. Zaoszczędzisz sporo czasu i nerwów.

W kroku drugim wskazujemy okres, za jaki składane jest sprawozdanie oraz wybieramy rodzaj zgłoszenia Składanie sprawozdań finansowych i innych dokumentów finansowych. Po wypełnieniu danych uaktywni się przycisk Dodaj dokument.

Następnie po kolei dodajemy dokumenty:

 • Roczne sprawozdanie finansowe — musi być wcześniej podpisane elektronicznie,
 • Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego — może być skan, dokument nie musi być podpisany elektronicznie,
 • Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty — może być skan, dokument nie musi być podpisany elektronicznie,
 • Sprawozdanie z działalności (jednostki, które są zobowiązane takie sprawozdanie sporządzać) — musi być sporządzone elektronicznie i podpisane elektronicznie przed dołączeniem do zgłoszenia. Sprawdzanie z działalności nie ma postaci ustrukturyzowanej. Można je sporządzić w formatach xml, txt, doc, pdf lub xls i podpisać na stronie OBYWATEL.GOV.PL. Na stronie ePUAP można podpisać jedynie dokumenty w formacie xml.
Podpisanie i wysłanie wniosku

W kroku 4 klikamy Zapisz, a następnie Weryfikuj zgłoszenie. Następnie zaznaczamy kwadracik przy osobie, która podpisuje zgłoszenie. Po prawej stronie uaktywni się przycisk Wybierz (czasem trzeba chwilę poczekać) i możemy się podpisać podpisem ePUAP, podpisem kwalifikowanym lub wysłać danej osobie zaproszenie do złożenia podpisu. Aby przekazać danej osobie wniosek do podpisu, musimy znać jej login w systemie S24, którym jest e-mail użyty przez daną osobę przy zakładaniu konta. Osoba będzie widziała udostępnione zgłoszenie w zakładce Podpisywanie zgłoszeń udostępnionych do podpisu.

Po podpisaniu zgłoszenia przez jedną osobę uaktywni się przycisk Wyślij zgłoszenie do repozytorium DF. Klikamy i po chwili odpowiednie wzmianki o złożeniu dokumentów powinny pojawić się w odpisie spółki w KRS.


 • 0

Profil Zaufany – jak założyć za pomocą internetowego konta bankowego

Category : Bez kategorii

Najszybciej i najprościej Profil Zaufany możesz założyć bez wychodzenia z domu, jeśli masz konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich listę znajdziesz na stronie profilu zaufanego).

Konto bankowe wykorzystuje się do szybkiego i bezpiecznego zakładania i potwierdzania profilu zaufanego. Chodzi o to, że twoje dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego nie musisz już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

Profil zaufany wykorzystuje do identyfikacji tylko podstawowe informacje: imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL. Za pomocą konta bankowego złożysz profil zaufany od ręki, bez wychodzenia z domu.

Jak założyć profil zaufany

 1. Sprawdź, czy twój bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, na przykład wejdź na stronę banku lub zadzwoń na infolinię albo wejdź na stronę profilu zaufanego.
 2. Zaloguj się na swoje konto bankowe.
 3. Wyszukaj formularz zakładania profilu zaufanego.
 4. Czytaj uważnie informacje przekazywane podczas procesu rejestracji.

Za każdym razem, gdy chcesz zalogować się z wykorzystaniem profilu zaufanego, wybieraj opcję logowania przez system tego banku.

Jak długo jest ważny profil zaufany

3 lata. Potem możesz przedłużać jego ważność o kolejne 3 lata.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Profil zaufany założysz od razu.

Jeżeli nie możesz lub nie chcesz zakładać profilu zaufanego za pomocą konta w banku — możesz założyć go w punkcie potwierdzającym. Szczegóły znajdziesz w opcji załatwienia sprawy w punkcie potwierdzającym.


 • 0

Jak podpisać podpisem zaufanym ePUAP plik lub pismo przez kilka osób

Category : Bez kategorii

Czasami trzeba podpisać profilem zaufanym pismo lub plik przez kilka osób (np. sprawozdanie finansowe przez wszystkich członków zarządu firmy czy stowarzyszenia).
Jak to zrobić?

Najwygodniej zrobić to zakładając konto ePUAP dla takiego stowarzyszenia oraz zaprosić do niego wszystkich członków zarządu.

1. Jak podpisać podpisem zaufanym ePUAP przez kilka osób plik XML?

Jeżeli kilka osób ma podpisać plik XML, to nie ma potrzeby korzystania, ale jest to najwygodniejsze. Dlatego też będziemy korzystali z tej ścieżki.

 1. Logujemy się do ePUAP i wybieramy podmiot.
 2. Klikamy na ikonę „Moja skrzynka”.
 3. Po wejściu do skrzynki stowarzyszenia przechodzimy do folderu „Robocze”.
 4. Klikamy na przycisk „Dodaj plik z dysku”.
 5. Po pojawieniu się nazwy pliku klikamy przycisk „Dodaj”.
 6. Po dodaniu pliku pojawi się komunikat „Dokument został przesłany na serwer”.
 7. Klikamy na nazwę dodanego pliku.
 8. Pojawi się komunikat „Dokument nie został zaadresowany”.
 9. Pojawi się aktywny przycisk „Podpisz”. Podpisujemy.
 10. Pojawi się komunikat „Dokument nie posiada postaci wizualnej. Czy podpisać mimo to?”
 11. Potwierdzamy i podpisujemy plik.
 12. Do dokumentu zostanie dodany podpis i komunikat „Wszystkie podpisy prawidłowe”.
 13. Prosimy pozostałe osoby dodane do konta stowarzyszenia, aby zalogowały się na profil ePUAP jednostki, weszły do folderu „Robocze” i podpisały plik.

Jeżeli plik podpiszą już wszystkie osoby możemy go wysłać. Możemy też zapisać na komputerze w podpisanej wersji.
Podpis będzie dołączony do pliku.

2. Jak podpisać podpisem zaufanym ePUAP przez kilka osób plik w innym formacie?

Tu powinna pojawić się pewna wątpliwość. No bo czy można przez ePUAP podpisać plik w innym formacie niż XML? Niby nie można, ale można…

 1. Logujemy się do ePUAP i wybieramy podmiot.
 2. Klikamy na ikonę „Moja skrzynka”.
 3. Po wejściu do skrzynki stowarzyszenia przechodzimy do folderu „Robocze”.
 4. Klikamy na przycisk „Dodaj plik z dysku”.
 5. Po pojawieniu się nazwy pliku klikamy przycisk „Dodaj”.
 6. Po dodaniu pliku pojawi się komunikat „Dokument został przesłany na serwer”.
 7. Klikamy na nazwę dodanego pliku.
 8. Pojawi się komunikat „Dokument nie został zaadresowany”.
 9. Wczyta się formularz, który trzeba będzie uzupełnić, żeby pojawiła się możliwość podpisania.
 10. Wybieramy rodzaj pisma.
 11. Uzupełniamy tytuł i treść pisma.
 12. Klikamy przycisk „Dalej”.
 13. Pojawi się okno z wyborem adresata.
 14. Po wybraniu adresata klikamy na przycisk „Zapisz odbiorców i zamknij”.
 15. Pojawi się aktywny przycisk „Podpisz”. Podpisujemy.
 16. Do dokumentu zostanie dodany podpis i komunikat „Wszystkie podpisy prawidłowe”.
 17. Podpisany plik będzie znajdował się w folderze „Robocze”.
 18. Prosimy pozostałe osoby dodane do konta stowarzyszenia, aby zalogowały się na profil ePUAP jednostki, weszły do folderu „Robocze” i podpisały plik.

Jeżeli plik podpiszą już wszystkie osoby możemy go wysłać. Możemy też zapisać całe pismo z załącznikiem na komputerze. Załącznik będzie częścią pisma.
Podpis będzie dołączony do pisma, a nie do pliku.

3. Jak podpisać podpisem zaufanym ePUAP przez kilka osób pismo?

Wysyłając pismo, które ma być podpisane przez kilka osób wykorzystujemy formularz, który nazywa się Pismo ogólne do podmiotu publicznego – stary wzór. Jego nazwa jest myląca i może sugerować, że nie może już być wykorzystywany. Może być cały czas wykorzystywany i z niego korzystamy.

 1. Logujemy się do ePUAP i wybieramy podmiot.
 2. Klikamy na ikonę „Moja skrzynka”.
 3. Klikamy na przycisk „Załatw sprawę”.
 4. Z kategorii „Sprawy ogólne” wybieramy opcję „Pisma do urzędu”.
 5. Z listy spraw wybieramy „Pismo ogólne do podmiotu publicznego – stary wzór”.
 6. Klikamy na przycisk „Załatw sprawę”.
 7. Wczyta się formularz oraz pojawi się komunikat „Dokument nie został zaadresowany”.
 8. Pojawi się komunikat „Dokument nie jest jeszcze zaadresowany. Aby zaadresować dokument skorzystaj z sekcji poniżej.”
 9. W polu „Ustaw/zmień adresata” wyszukujemy adresata pisma.
 10. Zatwierdzamy adresata.
 11. Wybieramy rodzaj pisma.
 12. Uzupełniamy tytuł i treść pisma.
 13. Klikamy przycisk „Dalej”.
 14. Pojawi się aktywny przycisk „Podpisz”. Podpisujemy.
 15. Do dokumentu zostanie dodany podpis i komunikat „Wszystkie podpisy prawidłowe”.
 16. Podpisany plik będzie znajdował się w folderze „Robocze”.
 17. Prosimy pozostałe osoby dodane do konta stowarzyszenia, aby zalogowały się na profil ePUAP jednostki, weszły do folderu „Robocze” i podpisały pismo.

Jeżeli pismo podpiszą już wszystkie osoby możemy je wysłać. Możemy też zapisać na komputerze w podpisanej wersji. Podpis będzie dołączony do pisma.


 • 0

Jak założyć profil ePUAP dla firmy

Category : Bez kategorii

Taki profil może założyć (technicznie rzecz biorąc) dowolna osoba, która ma swoje prywatne konto na ePUPA’ie. Nie musi tego robić prezes, ani członek zarządu. Co może być dla organizacji bardzo cenne jeżeli członkowie władz są mało techniczni.

Oczywiście profil dla podmiotu powinien być zakładany przez osobę, która ma prawo działać w jego imieniu (art. § 5. 1. rozporządzenia w sprawie ePUAP).

Zakładamy konto ePUAP dla podmiotu.

 1. Logujemy się do swojego osobistego konta ePUAP.
 2. Klikamy na ikonę strzałki przy loginie.
 3. Z dostępnych opcji wybieramy „Utwórz profil firmy lub instytucji”.
 4. Wypełniany formularz i klikamy na przycisk „Załóż profil” na dole formularza.
 5. Pojawi się potwierdzenie założenia profilu.
 6. Przejście na konto jednostki możliwe jest po kliknięciu na ikonę strzałki przy loginie i wybraniu opcji „Zmień podmiot”.
 7. Wybieramy z listy podmiot, na którego profil chcemy się zalogować.
 8. Po zalogowaniu się widać inną nazwę profilu.
 9. Po kliknięciu na ikonę strzałki przy loginie i wybieramy opcję „Zarządzaj kontem”.
 10. Po wejściu do opcji „Zarządzaj kontem” uzupełniamy dane podmiotu.

 

Zapraszamy do konta osoby, które będą podpisywały pliki i pisma.

Zapraszamy do konta osoby, które będą podpisywały pliki i pisma.

 1. Po kliknięciu na ikonę strzałki przy loginie i wybieramy opcję „Zarządzaj kontem”.
 2. Wybieramy opcję „Uprawnienia”.
 3. Pojawią się wszystkie osoby, które przyjęły zaproszenie dodania do konta. Nie pojawią się osoby, które zostały zaproszone, ale nie potwierdziły zaproszenia. Nie będzie też informacji o tym, że ktoś odrzucił zaproszenie.
 4. Kolejne osoby zapraszamy klikając na przycisk „Zaproś osobę”.
 5. Pojawi się okno do wypełnienia danych osoby do zaproszenia. Koniecznie trzeba zaznaczyć opcję „Uprawnienia/Rola domyślna”.
 6. Po wysłaniu zaproszenia pojawi się komunikat „Zaproszenie zostało wysłane”.
 7. Osoba, która została zaproszona zobaczy przy ikonie „Moja skrzynka” informację o nowej wiadomości. Będzie tam informacja kto i do czego zaprasza.
 8. Po kliknięciu na ikonę strzałki przy loginie i wybieramy opcję „Zarządzaj kontem”.
 9. Wybieramy opcję „Uprawnienia”. Będzie tam oczekujące zaproszenie.
  Wybieramy opcję „Przyjmij”.
 10. Osoba potwierdzająca zobaczy komunikat „Zaproszenie zostało przyjęte”.
 11. Po przyjęciu zaproszenia przy logowaniu się do swojego konta w systemie ePUAP będziemy mieli wybór: logowanie do osobistego konta czy konta instytucji.
 12. Osoba, która przyjęła zaproszenie do konta podmiotu i ma nadaną rolę „Gość” nie będzie mogła sama usunąć się z konta podmiotu. Zrobić to może tylko wtedy, kiedy zostanie jej nadana rola „Administrator”.
 13. Administrator podmiotu będzie mógł zobaczyć listę osób, które przyjęły zaproszenie dodania do konta w opcji „Zarządzaj kontem” i po wybraniu sekcji „Uprawnienia”.

Jeżeli mamy już wszystkie osoby, możemy przystąpić do podpisywania profilem ePUAP przez kilka osób.


 • 0

Jak uniknąć kasy fiskalnej w sklepie internetowym?

Category : Bez kategorii

Problematyczna, tajemnicza, często niechciana, twoja przyczyna wielu wątpliwości. Kasa fiskalna – jedna z podstawowych kwestii przy zakładaniu sklepu internetowego. Zastanawiasz się kiedy kasa fiskalna w sklepie internetowym jest konieczna, kiedy wystawić paragon klientowi? Czy musisz ją mieć?

Na temat obowiązku posiadania kasy fiskalnej krąży wiele obiegowych opinii. Jak choćby ta:

Prowadzę działalność nierejestrowaną, więc nie muszę mieć kasy fiskalnej.

lub ta:

Nie jestem VAT-owcem, więc nie muszę mieć kasy fiskalnej.

A to przecież nieprawda.

Celem tego tekstu będzie jednoznaczna odpowiedź na dwa podstawowe pytania:

 • kiedy kasa w sklepie internetowym jest koniecznością?
 • kiedy można jej uniknąć?


Co na temat kasy fiskalnej mówią przepisy?

W pierwszej kolejności zajrzyjmy do ustawy o VAT. Tu przeczytamy, że każdy podmiot dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych powinien dokumentować sprzedaż na kasie fiskalnej. Wynika z tego, że jeśli posiadasz sklep internetowy i sprzedajesz towary osobom prywatnym, kasa fiskalna to twój obowiązek. No chyba, że…

Jak skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

Teraz zajrzyjmy do uzupełnienia ustawy o VAT, które dotyczy zwolnień z kas rejestrujących. To właśnie tutaj określono, kiedy kasą nie trzeba zaprzątać sobie głowy, a kiedy należy ją posiadać już od pierwszej sprzedaży.

No właśnie. Kiedy?

Kiedy sklep internetowy musi mieć kasę fiskalną – obowiązkowo!

Omawiane Rozporządzenie w § 4 pkt 1 wskazuje, że jeśli sprzedajemy osobom prywatnym takie produkty i towary jak:

 1. gaz płynny
 2. części do silników
 3. silniki spalinowe wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
 4. nadwozia do pojazdów silnikowych
 5. przyczepy i naczepy; kontenery
 6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego
 7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych
 8. silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach
 9. sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten
 10. sprzęt fotograficzny, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego
 11. wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku
 12. zapisane i niezapisane nośniki danych cyfrowych i analogowych
 13. wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych
 14. wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%
 15. perfumy i wody toaletowe

…to musimy posiadać kasę fiskalną już w momencie sprzedaży pierwszego produktu, a w grę nie wchodzą żadne zwolnienia. Sprawa jest zatem prosta. Sprzedajesz coś z wyżej wymienionej kategorii? Kasa fiskalna to twój obowiązek.  

Kiedy sklep internetowy nie musi posiadać kasy fiskalnej?

Jeśli  jednak twój sklep internetowy nie sprzedaje powyższych towarów, obejmują cię dogodne wyjątki. Możesz wówczas uniknąć kasy fiskalnej aż na 2 sposoby. Są to:

 • Obrót poniżej 20 tys. złotych (zwolnienie nr 1)
 • Dostawa w systemie wysyłkowym oraz wpłata wyłącznie na konto bankowe + dobrze opisany przelew (zwolnienie nr 2)

Zwolnienie nr 1, czyli obrót.

Zwolnienie to zostało przewidziane w § 3 pkt 1 wyżej opisanego Rozporządzenia. Na jego mocy nie musisz posiadać kasy fiskalnej, jeśli kwota obrotu na rzecz osób fizycznych w poprzednim lub bieżącym roku nie przekroczyła u Ciebie 20 000 zł i oczywiście, jeśli przedmiotem sprzedaży nie są towary wymienione w § 4 pkt 1.

Co znaczy kwota obrotu?

Kwota obrotu to nic innego jak twoje przychody ze sprzedaży. Inaczej mówiąc, to suma kwot wykazanych na fakturach lub dowodach sprzedaży bez pomniejszenia ich o koszty uzyskania przychodu. Należy pamiętać, że przychodem za sprzedaży nie jest podatek VAT.  Jeśli jesteś VAT-owcem, to żeby poznać kwotę swoich przychodów, musisz odjąć VAT od wystawionych faktur. Jeśli nie jesteś VAT-owcem, twój przychód to kwota brutto twoich faktur.

Co ważne, jeśli w danym roku dopiero rozpoczynasz sprzedaż, limit 20 tys. zł obliczasz od dnia pierwszej sprzedaży dla osoby prywatnej proporcjonalnie do liczby dni, jakie pozostały do końca roku. Nie będzie on więc wynosił 20 tys. zł, a proporcjonalnie mniej. Kwotę proporcjonalnego limitu można wyliczyć, korzystając z kalkulatora.

Co się stanie, gdy przekroczysz obrót 20 000 zł?

Po przekroczeniu limitu 20 tys. zł musisz już zainstalować u siebie kasę fiskalną. Masz na to czas do dwóch miesięcy, licząc od miesiąca, w którym go przekroczyłeś.

Przykładowo: jeśli przekroczyłeś obrót w lipcu, masz czas do września, by zakupić i zafiskalizować kasę rejestrującą. Od października zaś musisz już prowadzić sprzedaż z wykorzystaniem kasy rejestrującej.

No chyba, że…

Zwolnienie nr 2, czyli dostawa w systemie wysyłkowym oraz wpłata wyłącznie na konto bankowe

Wróćmy do przepisów. Według § 2 ust. 1 oraz opisu pozycji nr 38 załącznika do Rozporządzenia zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej są sprzedawcy towarów w systemie wysyłkowym, jeśli:

 • otrzymują w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
 • gdy z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Jeżeli więc zadbasz o to, aby wszyscy twoi klienci:

 • wpłacali pieniądze na twoje konto bankowe, prawidłowo opisując przelew,
 • otrzymali sprzedany towar pocztą lub kurierem,

a poza tym:

 • prowadzisz ewidencję pozwalającą powiązać płatność z zamówieniem,
 • przedmiotem sprzedaży nie są towary wymienione w § 4 pkt 1 ww. Rozporządzenia.

…jesteś zwolniony z posiadania kasy fiskalnej.

Zwolnienie to ma zasadniczą przewagę w stosunku do zwolnienia nr 1, nie przewiduje bowiem żadnych limitów przychodu. Możesz generować obroty rzędu 100 tys. zł rocznie i wyższe, ale jeśli spełniasz wyżej wymienione warunki, nie musisz zaprzątać sobie głowy kasą.

Jak wprowadzić w praktyce zwolnienie nr 2?

Po pierwsze: nie przyjmuj płatności od Klienta gotówką.

Po drugie: nie pozwalaj na osobisty odbiór zakupionych produktów.

Po trzecie: przygotuj odpowiednie dokumenty, czyli stwórz własną ewidencję i zadbaj o prawidłowy opis na przelewie.

Jak wygląda prawidłowy opis przelewu?

Rozporządzenie mówi, że z dowodów dokumentujących zapłatę powinno jednoznacznie wynikać „jakiej konkretnie transakcji dotyczyła” i „na czyją rzecz została dokonana”. Ważne jest więc, by w dokumentach znalazły się informacje: kto, ile i za co zapłacił.

Proponuję, aby klienci opisywali przelew numerem aukcji lub numerem zamówienia, który pozwoli na jednoznaczne powiązanie kupującego z zakupem. Ważne jest również, aby kupujący podał swoje dokładne dane w celu wystawienia faktury: imię, nazwisko i adres.

Jak wygląda prawidłowa ewidencja?

Najwygodniej prowadzić własną ewidencję, czyli choćby zestawienie w Excelu, które pozwoli powiązać płatności wynikające z wyciągów bankowych (lub raportów pośrednika płatności) z konkretnym zamówieniem. W ewidencji powinny znaleźć się takie dane, jak:

 • data transakcji
 • dane nabywcy (imię, nazwisko, adres)
 • numer zamówienia
 • wpłacona kwota.

Zapłata za pośrednictwem systemu płatniczego (PayU, PayPal)

Klient może zapłacić za zakupione produkty za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznych (np. PayU, Przelewy24, PayPal). Taka forma zapłaty również pozwala na zastosowanie zwolnienia, ponieważ płatność przez system płatniczy traktowana jest na równi z płatnością na rachunek bankowy. Pośrednik płatności zawsze udostępnia raporty uwzgledniające dane poszczególnych transakcji, dzięki czemu płatność można bez problemu powiązać z konkretnym zamówieniem.

Przesyłka za pobraniem przez kuriera lub operatora pocztowego

Klient ma prawo zapłacić za zamówiony towar kurierowi przy odbiorze przesyłki („za pobraniem”). Wówczas kurier otrzymane kwoty wpłaca na rachunek bankowy sklepu internetowego. Firma kurierska wskazuje w opisie przelewu numery przesyłek lub listów przewozowych, których dotyczy płatność. Dane te posłużą do przygotowania ewidencji łączącej płatność z zamówieniem. Zatem i w tym przypadku można skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

Płatność kartą kredytową/debetową

Organy podatkowe bardzo długo uznawały, że płatność bezpośrednio na konto sklepu internetowego przy użyciu karty płatniczej jest równoznaczna zapłacie gotówką. Dlatego e-sklepy przyjmujące płatności kartą płatniczą nie mogły skorzystać ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej.

Sytuacja zaczęła zmieniać się w 2018 roku, kiedy pojawiły się indywidualne interpretacje podatkowe, w których Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że płatność kartą debetową/kredytową również upoważnia do skorzystania ze zwolnienia.  I ok, wszystko jasne. Warto jednak zachować ostrożność. Sprawa jest dość świeża, więc dobrze będzie na razie obserwować, czy interpretacje te są początkiem całkowitej zmiany podejścia organów podatkowych, a co za tym idzie – końcem sporów podatników z urzędami. Poczekamy, zobaczymy.

Podsumowanie

Jeżeli sprzedajesz towary wymienione w § 4 pkt. 1 Rozporządzenia masz obowiązek zakupić kasę fiskalną i rejestrować na niej sprzedaż na rzecz osób prywatnych.

Jeżeli nie sprzedajesz ww. towarów możesz skorzystać z dwóch rodzajów zwolnień:

 • Zwolnienie nr 1, jeżeli twoje przychody ze sprzedaży (obroty) na rzecz osób fizycznych nie przekroczą 20 tys. zł rocznie;
 • Zwolnienie nr 2, jeśli dostarczasz produkty w systemie wysyłkowym, przyjmujesz wpłaty na konto i dokumentujesz sprzedaż szczegółową ewidencją. Wówczas żadne limity obrotów cię nie obowiązują.

 • 0

Jak wybrać biuro rachunkowe?

Category : Bez kategorii

Bardzo ważnym krokiem przed założeniem firmy jest wybór biura rachunkowego i księgowej, która przyjmie na siebie wszystkie obowiązki związane z wyliczeniem podatków i wysyłką deklaracji podatkowych i ZUS.

Zwróć proszę uwagę, że polecam wybrać biuro rachunkowe jeszcze przed założeniem firmy, a nie po. Dlaczego? Ponieważ księgowa może pomóc podjąć decyzję przy wyborze formy opodatkowania (którą musimy podać w CEDIG przy składaniu wniosku), pomóc przy założeniu firmy oraz przygotować wszystkie niezbędne dokumenty związane ze zgłoszeniem do ZUS i urzędu skarbowego. Tym samym pomoże uniknąć niepotrzebnego stresu i błędów oraz zaoszczędzić na przyszłych podatkach. Niektóre biura rachunkowe robią to bezpłatnie, w ramach oferowanych usług.

Na co musisz zwrócić uwagę przy wyborze biura rachunkowego?

Poniżej znajdziesz listę pytań, które należy zadać biurom rachunkowym przed podjęciem decyzji o wyborze jednego z nich:

1. Czy księgowa pomoże Ci założyć firmę i przygotuje odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe do ZUS i US?

2. Czy biuro rachunkowe posiada ubezpieczenie OC na swoją działalność? Takie ubezpieczenie chroni Cię od zobowiązań, które powstaną w wyniku ewentualnych błędów księgowej.

Prawda jest taka, że większość biur ma wyłącznie minimalne wymagane ubezpieczenie OC na działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości) w wysokości 10 000 EUR (czyli około 43 000 zł; tylko 43 000 zł!). To oznacza, że jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą albo jeśli zatrudniasz pracowników, to taka polisa Ciebie absolutnie nie chroni.

Jeśli prowadzisz firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, sprawdź, czy biuro ma dobrowolną polisę OC na czynności polegające na prowadzeniu w imieniu klientów uproszczonej księgowości (KPiR, karta podatkowa, ryczałt).

Jeśli planujesz zatrudniać pracowników, sprawdź, czy potencjalne biuro rachunkowe posiada dobrowolną polisę na ubezpieczenie kadr i płac.

Zasada jest prosta: im większe jest biuro rachunkowe, im więcej ma klientów, im większe obroty, tym wyższe powinna posiadać ubezpieczenia OC na działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych oraz kadr i płac.

3. Jaki zakres usług oferuje Ci dane biuro?

W niektórych przypadkach będzie to tylko wyliczenie podatków i wysyłka deklaracji. Za konsultacje trzeba będzie dodatkowo zapłacić. A proszę mi wierzyć: w początkowych fazach funkcjonowania firmy pytań jest bardzo dużo i warto mieć konsultacje w cenie. Niektóre biura pomagają dodatkowo w przygotowaniu wszelkiej dokumentacji wewnętrznej firmy (umowy z pracownikami, umowy pożyczki, uchwały, pełna korespondencja z ZUS-em, US i komornikami itd.). Trzeba ułatwiać sobie życie :-).

4. Jakie formy kontaktu oferuje Ci biuro rachunkowe?

 • Jeśli jesteś zawsze w ruchu i masz mocno napięty grafik (jak większość przedsiębiorców) – powinieneś mieć z księgowym stały kontakt elektroniczny. Dokumenty wysyłasz w formie skanów na maila, masz dostęp do specjalnej platformy, gdzie na bieżąco widzisz swoje faktury i podsumowania; rozliczenia i informacje też dostajesz na maila.
 • Jeśli wolisz kontakt osobisty oraz masz dużo pytań i wątpliwości, sprawdź, czy zawsze będzie możliwość umówienia się na spotkanie z księgową, czy też ilość spotkań w miesiącu jest ograniczona.
 • Jeśli masz dużą wiedzę na temat rachunkowości i podatków, dobrze orientujesz się w przepisach i masz czas samodzielnie prowadzić księgowość, odpowiednim dla Ciebie może okazać się skorzystanie z biura rachunkowego online.

5. Jak często biuro będzie się z Tobą kontaktować?

Jeśli wpłacasz kwartalnie zaliczki na podatek dochodowy czy rozliczasz się kwartalnie z VAT, to niektóre biura wysyłają podsumowanie dopiero pod koniec kwartału. Inne biura będą wysyłały informację po zamknięciu każdego miesiąca. Daje Ci to czas na przemyślenie zakupów i rozsądne powiększenie kosztów (albo na odwrót: na rozłożenia kosztów w czasie, jeśli zależy Ci na tym, by wykazać zysk, np. w celu uzyskania kredytu).

6. Czy otrzymasz możliwość wystawiania faktur online?

Niektóre biura rachunkowe dają dostęp do specjalnych portali, na których można za darmo wystawiać swoje faktury sprzedażowe. Część biur wystawia nawet faktury za Ciebie. Jeśli masz wątpliwość, kiedy zastosować stawkę VAT 8%, 23%, a kiedy odwrotne obciążenie, to ta usługa jest dla Ciebie ;).

7. Ile to kosztuje?

Nie oszukujmy się, jeśli chcesz otrzymać kompleksowy pakiet usług oraz pełne wsparcie i doradztwo, trzeba będzie za to odpowiednio zapłacić. Nie szukaj zatem najtańszego biura rachunkowego, ponieważ może się okazać, że jakość usług będzie bardzo daleka od ideału i zapłacisz za tę oszczędność wysokimi karami i mandatami. Naprawdę nie warto.

8. Jak będą wyglądały Wasze relacje?

Ostatnim, ale nie mniej ważnym od poprzednich aspektem, są relacje interpersonalne. Księgowy to partner Twojego przedsiębiorstwa na bardzo długie lata. Z księgowym masz bardzo bliskie relacje, ponieważ on zna Twoją firmę bardzo dobrze, czasami nawet tak samo jak Ty. Musisz czuć, że się rozumiecie i dogadujecie. Musisz czuć pewność i zaufanie. Musisz czuć sympatię. Spotkajcie się przed podpisaniem umowy. Zobacz, jakie robi na Tobie wrażenie. Czy jest konkretny i poukładany (a może ma bałagan na biurku i sam nie jest w stanie nic na nim znaleźć). Czy mówi do Ciebie zrozumiale, a nie zarozumiale, samymi paragrafami i numerami ustaw. Czy proponuje konkretne rozwiązania, a nie frazy w stylu: „wszystko będzie dobrze” (dla kogo dobrze?).

Jak upewnić się, że księgowy pracuje tak, jak powinien?

W tym roku przejęłam między innymi 2 nowe firmy, które przyszły z poprzedniego biura rachunkowego, dlatego że miały tam utrudniony kontakt ze swoim księgowym.

W jednej firmie, po przeanalizowaniu dokumentów, okazało się, że nie został zaksięgowany cały trzeci kwartał z poprzedniego roku. W drugiej – nadal nie udało się odzyskać wszystkich dokumentów pierwotnych…

Wybierasz księgowego i on obiecuje, że ułatwi Ci życie i odciąży od biurokracji i formalności. Pamiętaj jednak, że odpowiedzialność za wszelkie rozliczenia w swojej firmie ZAWSZE ponosisz Ty jako właściciel. Bądź więc czujny!

Czego warto pilnować podczas współpracy z księgowym?

 • Musisz mieć z biurem rachunkowym podpisaną umowę. Przechowuj u siebie podpisany przez obie strony egzemplarz.
 • Opłacaj wszystkie faktury przelewem z firmowego konta bankowego. Ewentualnie możesz zapłacić gotówką, ale poproś o potwierdzenie otrzymania zapłaty i je zachowaj.
 • Na koniec okresu rozliczeniowego poproś księgowego o informację o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, o wysokości podatku. Nie powinieneś być usatysfakcjonowany informacją w stylu: „wszystko w porządku, nie masz nic do zapłacenia”. Wyrób w sobie nawyk monitorowania efektów w swojej firmie.
 • Umów się z księgowym, że po zamknięciu okresu rozliczeniowego będzie wysyłał Ci np. deklarację VAT. Sprawdź, czy kwota do zapłaty w deklaracji zgadza się z kwotą, którą wskazał Ci do zapłaty księgowy. Sprawdź, czy deklaracja nie jest przypadkiem zerowa (w sytuacji, gdy Ty wiesz, że dostarczałeś faktury zarówno zakupowe, jak i sprzedażowe).
 • Jeśli korzystasz z usług zdalnego biura rachunkowego i wysyłasz im oryginały wszystkich faktur, warto by było przed wysyłką zeskanować te faktury i przechować je u siebie na komputerze albo w chmurze.
 • Zaobserwuj, z jaką prędkością biuro odpowiada na Twoje pytania i prośby. Czy nie masz wrażenia, że jesteś zbywany i zaniedbywany? Jeśli Twój księgowy albo żaden z jego pracowników ani razu po zamknięciu się okresu rozliczeniowego nie skontaktował się z Tobą – jest to sygnał, by zastanowić się nad zmianą biura.

Pamiętasz to, co wspominałam o tych dwóch firmach, które przejęłam w tym roku? W jednej wszystko jest już szczęśliwie zamknięte i rozliczone. Obeszło się bez kar i mandatów. Sprawozdania były złożone w terminie do urzędu skarbowego i KRS. Wystąpiliśmy nawet o zwrot nadpłaconego w 2018 r. VAT i jest on już dawno na koncie (pewnie nawet został już wydany na bieżące potrzeby firmy).

Z drugą firmą niestety nie jest tak różowo. Wspólnie z właścicielem odtwarzamy całą księgowość od 2017 r. Do zrobienia są wszystkie rozliczenia, do wysyłki wszystkie deklaracje, do sporządzenia sprawozdania finansowe za 2017 i 2018 r. Właściciel całkowicie zaufał byłej księgowej i miał przekonanie, że wszystko było w swoim czasie zrobione. Wyobraź sobie, jakie było jego zdziwienie, kiedy okazało się, że nie było robione prawie nic…

W żadnym z tych dwóch przypadków nie miało bynajmniej miejsce złośliwe zachowanie tamtych księgowych. W przypadku pierwszej firmy księgowy, który ją prowadził, odszedł z biura rachunkowego i nie przekazał obowiązków. Nikt się nie zorientował, że nie rozliczył III kwartału. W drugiej sytuacji właścicielka biura zachorowała i pracownicy nie byli w stanie ogarnąć sytuacji po jej odejściu… Niestety takie sytuacje też się zdarzają.

Dlatego jeśli chcesz mieć dobrze poukładaną firmę, zacznij od podstaw i zainwestuj trochę czasu w wybór dobrego księgowego. Niech to będzie naprawdę przemyślana decyzja. Zobaczysz, że szybko Ci się zwróci.

Życzę Ci owocnej współpracy z wybranym księgowym i samych sukcesów w biznesie!


 • 0

Składki ZUS w 2019 r.

Category : Bez kategorii

PEŁNY ZUS

Ubezpieczenie społeczne – okres: styczeń – grudzień 2019 r.

 Składka na ubezpieczenie: z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym bez ubezpieczenia chorobowego
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2.859 zł emerytalne: 558,08 zł 558,08 zł
rentowe: 228,72 zł 228,72 zł
chorobowe: 70,05 zł
wypadkowe (1,67%* podstawy): 47,75 zł 47,75 zł
Razem: 904,60 zł 834,55 zł
Ubezpieczenie zdrowotne – okres: styczeń – grudzień 2019 r.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne:
3.803,56 zł
Składka zdrowotna (9%) 342,32
Składka zdrowotna odliczana od podatku (7,75%) 294,78
Fundusz Pracy – okres: styczeń – grudzień 2019 r.
Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy: 2.859 zł Fundusz Pracy: 70,05 zł

* składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zatrudniających do 9 ubezpieczonych.

PREFERENCYJNY ZUS (24 miesiące)

Ubezpieczenie społeczne – okres: styczeń – grudzień 2019 r.

 Składka na ubezpieczenie: z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym bez ubezpieczenia chorobowego
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 675 zł emerytalne: 131,76 zł 131,76 zł
rentowe: 54,00 zł 54,00 zł
chorobowe: 16,54 zł
wypadkowe (1,67% podstawy): 11,27 zł 11,27 zł
Razem: 213,57 zł 197,03 zł
Ubezpieczenie zdrowotne – okres: styczeń – grudzień 2019 r.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne:
3.803,56 zł
Składka zdrowotna (9%) 342,32
Składka zdrowotna odliczana od podatku (7,75%) 294,78
 • Przedsiębiorcy korzystający z  ulgi w  opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na FP.

TAXMASTERS Spółka z o.o.

Adres
ul. Pachońskiego 9
31-223 Kraków

Godziny
Poniedziałek—piątek: 9:00–15:00
Sobota & Niedziela:
nieczynne

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Call Now Button

Privacy Policy Settings