Jak wypełnić formularz CEIDG

Pierwszym dokumentem z jakim spotyka się osoba zakładająca działalność gospodarczą jest elektroniczny formularz CEIDG, dostępny przez Internet.

Formularz CEIDG wypełnia się w formie elektronicznej, na stronie http://firma.gov.pl (zakładka Złóż wniosek CEIDG). Więc jak go podpisać?

Można opatrzyć formularz podpisem elektronicznym, jeśli taki posiadamy. Można również wypełnić formularz i następnie go wydrukować, podpisać ręcznie i zanieść do najbliższego Urzędu Gminy. No i ewentualnie, jeśli komuś np. popsuje się drukarka ;), to można również poprosić w Urzędzie o papierową wersję dokumentu, tam ją wypełnić, podpisać i złożyć, a pracownik Urzędu wprowadzi za nas wszystkie dane do systemu.

Opcją, którą polecam jest uprzednie wyrobienie tzw. profilu zaufanego, który należy jednorazowo potwierdzić osobiście w „punkcie potwierdzenia” (to zazwyczaj najbliższy Urząd Skarbowy), aby później móc wielokrotnie wysyłać i aktualizować wszystkie dostępne formularze bez wychodzenia z domu. Profil zaufany zakłada się na platformie ePUAP, której adres następujący: http://epuap.gov.pl.

Od stycznia 2017 roku istnieje także alternatywny sposób wypełniania druku CEIDG – przez telefon. Wystarczy zadzwonić na numer 801 055 088 i podać wszystkie dane. Zostaną one wprowadzone do systemu przez konsultanta. Po jego wypełnieniu otrzymuje się SMS-em numer wniosku. Z tym numerem należy udać się do dowolnego Urzędu Gminy, gdzie urzędnik wydrukuje wniosek i można go podpisać osobiście.

Wypełnianie wniosku

01. Rodzaj wniosku
Jeśli zakładamy firmę, to właściwa opcja brzmi oczywiście Wniosek o wpis do CEIDG. Poza tym można również firmę zawiesić, wznowić lub zamknąć, a także zaktualizować podane wcześniej dane.

02.1. Wniosek złożony przez
Wybieramy „Przedsiębiorcę”, ponieważ składamy go osobiście.

03. Dane osobowe

Uwagi:

  • przy zakładaniu działalności z reguły nie posiada się numeru REGON, więc się go nie wpisuje – to pole używa się przy aktualizacji danych,
  • należy podać wszystkie posiadane obywatelstwa,
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, EFTA/EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej nieposiadający obywatelstwa polskiego wypełniają wniosek tak jak obywatele polscy, podając posiadane obywatelstwa,
  • oświadczenie w polu 15 jest konieczne do przyjęcia wniosku.

04. Adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Podanie danych adresowych nie powinno stanowić problemu. Proszę nie przejmować się ostatnim polem „Opis nietypowego miejsca lokalizacji” – najczęściej pozostawia się puste.

05. Adres miejsca zameldowania wnioskodawcy
Wypełnia się tylko, gdy jest ono inne od miejsca zamieszkania.

06. Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy
Tutaj wpisujemy nazwę firmy. Musi ona zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy. Może też zawierać dodatkowe określenie. Najczęściej jest to coś w rodzaju „Rurex Zbigniew Kowalski”.

Przewidywana liczba pracujących: osobą pracującą jest również przedsiębiorca, więc należy w tym miejscu wpisać co najmniej liczbę 1. Dodać należy do niej planowaną liczbę pracowników.

Przewidywana liczba zatrudnionych: osobą zatrudnioną jest w tym przypadku pracownik, który podpisuje umowę o pracę. Inna forma zatrudnienia (np. dzieło lub zlecenie) nie jest brana pod uwagę. Należy wpisać ile osób planuje się zatrudnić.

Rodzaje działalności: W tych polach podaje się pochodzące z PKD 2007 pięcioznakowe oznaczenia wybranych działalności. Zobacz informację na temat Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Musisz również wybrać przeważający rodzaj działalności – praktyce należy dokonać wyboru działalności, która – jak Ci się wydaje – powinna generować największe zyski.

07. Nazwa skrócona: to pole to przeżytek utrzymywany na potrzeby ZUS-u (nie do końca wiadomo czemu). Najbezpieczniej tutaj wpisać po prostu imię i nazwisko (bez dodatkowego określenia).

08. Data rozpoczęcia działalności: może być późniejsza, niż data złożenia wniosku. Praktyka podpowiada, aby nie zaczynać działalności od 1. dnia miesiąca, jeśli przedsiębiorca może przez pierwsze 2 lata płacić zmniejszoną składkę ZUS

09. Dane do kontaktu
Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne. W przypadku ich podania zostaną one umieszczone na stronie internetowej CEIDG i będą powszechnie dostępne. Często się wówczas zdarza, że do właścicieli nowych firm wydzwaniają później agenci ubezpieczeniowi, pośrednicy sprzedaży usług bankowych, telekomunikacyjnych i wielu innych. Bywa to czasem irytujące. Jednak podanie adresu poczty elektronicznej oznacza zgodę na przesyłanie na ten adres informacji o statusie wniosku i wpisu w CEIDG. Ponadto co najmniej adres e-mail, a najlepiej również numer telefonu, należy podać wówczas, gdy nie posiada się podpisu elektronicznego, ani profilu zaufanego i zamierza się wysłać formularz bez podpisu, aby później podpisać go ręcznie – dzięki temu pracownik „punktu kontaktowego” może się z nami skontaktować w razie potrzeby.

10. Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej
W tym miejscu zazwyczaj podaje się adres biura, warsztatu itp. Jeśli pracę wykonuje się w domu, u klienta lub w Internecie, należy wskazać adres zamieszkania. Adres do doręczeń, to inaczej mówiąc adres korespondencyjny – podaje się go jeśli jest inny niż siedziba firmy (musi być to jednak adres znajdujący się na terytorium Polski).

11. Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
W formularzu należy podać wszystkie miejsca stałego wykonywania działalności gospodarczej, takie jak oddziały, punkty sprzedaży, przyjmowania zleceń, świadczenia usług.

12. Data powstania obowiązku opłacania składki ZUS
Pole to pojawia się po wyborze opcji „Zakład Ubezpieczeń Społecznych” przy zdaniu Jestem ubezpieczony w:. Należy tutaj wpisać datę rozpoczęcia działalności, czyli tę samą co w polu 08. Data rozpoczęcia działalności.

Uwaga: w tym miejscu zaznaczamy, czy chcemy razem z wnioskiem CEIDG wypełnić on-line i wysłać również jeden z następujących ZUS-owskich druków: ZZA, ZWUA, ZUA, ZIUA, ZCNA. Już tłumaczę, co to są za dokumenty i kiedy się je składa:

  • ZZA – rejestracja przedsiębiorcy, który pracuje dodatkowo na etacie,
  • ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń (przydaje się przy zawieszaniu działalności),
  • ZUA – rejestracja przedsiębiorcy, który nie pracuje dodatkowo na etacie,
  • ZIUA – zmiana danych osoby ubezpieczonej (przydaje się przy aktualizacji wpisu),
  • ZCNA – zgłoszenie członków rodziny osoby ubezpieczonej (ale tylko tych, którzy nie mają własnego prawa do ubezpieczenia oraz których nie zgłosił już inny członek rodziny).

Pola 14, 15, 16
Wypełnia się jedynie w przypadku zawieszania, wznawiania lub zaprzestawania wykonywania działalności gospodarczej.

17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych
W tym miejscu wskazuje się urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Wpisuje się go formie np. „Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie”. Aby pole uzupełniło się samodzielnie wystarczy zacząć wpisywać nazwę miasta i wybrać z listy dostępnych.

18. Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w formie:
W tym miejscu wybiera się sposób opodatkowania zakładanej działalności. Większość przedsiębiorców wybiera tutaj „na zasadach ogólnych”.

19. Forma wpłaty zaliczki
Można wybrać częstotliwość wpłacania zaliczki na podatek dochodowy, czyli rozliczania dokumentu PIT-5. Zazwyczaj wybiera się opcję „miesięcznie”.

20. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej
1 – Księgi rachunkowe – to pełna księgowość wymagana przy dużych przychodach (1,2 mln. euro rocznie).
2 – Podatkowa księga przychodów i rozchodów – wymagana przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
3 – Inne ewidencje – najczęściej ryczałt od przychodów.
4 – Nie jest prowadzona – przy wyborze karty podatkowej.

Dokumentacja rachunkowa będzie prowadzona przez inny podmiot:
Tak, jeśli planujemy skorzystać z usług biura księgowego;
Nie, jeśli ewidencję działalności zamierza się prowadzić samemu lub poprzez tzw. księgowość internetową.

Pole 21
Uzupełnia się wyłącznie wówczas, gdy ewidencję działalności prowadzi biuro rachunkowe (tradycyjne – nie mylić z księgowością internetową).

22. Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy
Wskazujemy miejsce, w których rzeczywiście będzie znajdowała się dokumentacja firmy. Najczęściej jest to adres biura księgowego albo miejsce zamieszkania lub wykonywania działalności, ale jeśli z jakichś względów wygodnie jest nam przechowywać faktury u brata ciotecznego teściowej to trzeba podać jego adres.

23. Prowadzę zakład pracy chronionej
Jest to specjalny rodzaj działalności oparty na zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. To temat na osobny artykuł.

24. Prowadzę zagraniczne przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości
Jeśli tak jest, to wiesz o tym ;). Jak nie wiesz, to się nie zastanawiaj – wybierz „Nie” i idź dalej…

26. Jestem wspólnikiem spółki/spółek cywilnych
Jeśli jesteś, to zaznaczasz :).

27. Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej
Należy wypełnić, jeżeli wnioskodawcę wiąże z małżonkiem wspólność majątkowa oraz jeżeli taka wspólność kiedyś istniała, ale ustała.

28. Dane identyfikacyjne rachunku bankowego wnioskodawcy
Podanie informacji o osobistym rachunku bankowym nie jest obowiązkowe, a konta firmowego przy zakładaniu firmy jeszcze się nie posiada – dlatego zazwyczaj te pola zostawia się puste i uzupełnia się je w późniejszym terminie, składając wniosek aktualizacyjny (gdy już się założy konto firmowe). Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty podatku dochodowego. Można podać jedynie taki rachunek, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem.

29. Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach…
Jeśli posiadasz swoje odpowiedniki NIP czy REGON w innych krajach, to należy je tutaj podać.

30. Udzieliłem pełnomocnictwa do prowadzenia moich spraw…
W tym miejscu można upoważnić osobę lub firmę do prowadzenia swoich spraw w CEIDG. Opcja ta nie jest wykorzystywana zbyt często, bo wpisu do CEIDG nie aktualizuje się tak często, aby do tego celu specjalnie kogoś upoważniać.

Na koniec bardzo ważna uwaga: rejestracja w ewidencji działalności jest bezpłatna. Zdarzają się niestety oszuści próbujący wyłudzić jakieś kwoty za wpis do ewidencji. Zdobywają oni dane nowych przedsiębiorców z systemu CEIDG właśnie, bo są one jawne. Następnie w taki, czy inny sposób podszywają się pod tę ewidencję. Nigdy nie odpowiadaj na tego rodzaju powiadomienia i nigdy nie płać za wpis do żadnej ewidencji przedsiębiorców!

www.wfirma.pl

https://www.mala-firma.pl/dla-poczatkujacych/jak-wypelnic-druk/463-ceidg-1


TAXMASTERS Spółka z o.o.

Adres
ul. Pachońskiego 9
31-223 Kraków

Godziny
Poniedziałek—piątek: 9:00–15:00
Sobota & Niedziela:
nieczynne

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Call Now Button

Privacy Policy Settings