Limity podatkowe 2016 r.

  • -

Limity podatkowe 2016 r.

Category : Aktualności

Limity podatkowe obowiązujące w danym roku oblicza się na podstawie kwot wyrażonych w euro po przeliczeniu na złote po kursie NBP z dnia 1 października danego roku.

Kurs euro w stosunku do złotego z dnia 1 października 2015 r. był wyższy niż kurs zanotowany rok wcześniej, dlatego też limity podatkowe uległy podwyższeniu.

W dniu 1 października 2015 r. ogłoszony kurs euro był równy 4,2437 zł (zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2015).

Rodzaj limitu Limit w euro Limit w zł Podstawa prawna
2015 r. 2016 r.
Limit przychodów uprawniający do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 150.000 euro 626.880 zł 636.555 zł art. 6. ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r., Nr 144, poz.930 z późn. zm.).
Limit przychodów uprawniający do opłacania ryczałtu kwartalnie 25.000 euro 104.480 zł 106.092,50 zł art. 21 ust. 1a-1c ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r., Nr 144, poz.930 z późn. zm.).
Kwota przychodów netto zobowiązująca do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne 1.200.000 euro 5.010.600 zł 5.092.440 zł 1) art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.);
2) art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Limit amortyzacji jednorazowej 50.000 euro 209.000 zł 212.000 zł Art.22k ust.7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Mały podatnik 1.200.000 euro 5.015.000 zł 5.092.000 zł – art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)
– art. 5a pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Mały podatnik w VAT – pośrednik 45.000 euro 188.000 zł 191.000 zł – art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).
Wartość sprzedaży uprawniająca do zwolnienia podmiotowego z VAT 150.000 zł 150.000 zł art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).
Limit sprzedaży wysyłkowej 160.000 zł 160.000 zł art. 24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).
Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uprawniająca do zwolnienia podmiotowego z VAT 50.000 zł 50.000 zł art. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Mały podatnik PIT, CIT i VAT

Małym podatnikiem w podatku dochodowym (PIT oraz CIT), a także w podatku VAT może być podmiot, którego przychód w 2015 r. nie przekroczył 1 200 000 euro. Oznacza to, że po przeliczeniu, limit przychodów wynosi (po zaokrągleniu) 5 092 000 zł.

W przypadku VAT małym podatnikiem może być też podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro. Po przeliczeniu na złote kwota tego limitu dla wspomnianych podmiotów wyniesie 191 000 zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W tym przypadku ustawowy limit przychodu za 2015 r. wynosi 150 000 euro. Po przeliczeniu na złote będzie to kwota 636.555 zł. Po przekroczeniu limitu za 2015 r. podatnik w roku 2016 r. będzie musiał wybrać formę opodatkowania na zasadach ogólnych bądź opodatkowaniem podatkiem liniowym w wysokości 19 proc.

Kwartalne rozliczenie w formie ryczałtowej mogą wybrać podmioty, które w 2015 r. samodzielnie lub w formie spółki nie przekroczyły limitu 25 000 euro (po przeliczeniu na złote: 106 092, 50 zł).

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

Stosowanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego mogą stosować mali podatnicy oraz podmioty rozpoczynające działalność w danym roku podatkowym. Odpisy można stosować jednorazowo w odniesieniu do wartości początkowej środków trwałych z grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych). Odliczenie to można zastosować w roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji. Limit możliwych do zastosowania odpisów amortyzacyjnych w danym roku podatkowym wynosi 50 000 euro, co w przeliczeniu na złote wynosi 212 000 zł.

Pełna rachunkowość

Przepisy ustawy o rachunkowości stosują spółki handlowe (osobowe oraz kapitałowe) oraz spółki cywilne, a także osoby fizyczne (oraz spółki cywilne osób fizycznych), spółki jawne i partnerskie oraz spółdzielnie po przekroczeniu ustawowego limitu ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w wysokości 1 200 000 euro. Po przeliczeniu na złote kwota tego limitu wynosi 5 092 440 zł. Po jego przekroczeniu podmiot ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.


TAXMASTERS Spółka z o.o.

Adres
ul. Pachońskiego 9
31-223 Kraków

Godziny
Poniedziałek—piątek: 9:00–15:00
Sobota & Niedziela:
nieczynne

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Call Now Button

Privacy Policy Settings