Sprzedaż samochodu firmowego

  • -

Sprzedaż samochodu firmowego

Category : Aktualności

Sprzedaż samochodu firmowego a podatek VAT

Podatnicy czynni będą co do zasady zobligowani do opodatkowania sprzedaży samochodu podatkiem VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami sprzedaż samochodu osobowego będącego środkiem trwałym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wyłącznie wtedy, kiedy przy nabyciu takiego pojazdu przedsiębiorcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz gdy samochód był w firmie używany wyłącznie do czynności zwolnionych z VAT. Tym samym w praktyce najczęściej okazuje się, że zwolnienie z VAT sprzedaży samochodu osobowego przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom korzystającym ze zwolnienia od podatku VAT.

Natomiast jeżeli od zakupu samochodu odliczono 50%, 60% lub 100% podatku VAT to zarówno:

a) przekazanie samochodu do majątku prywatnego

b) sprzedaż samochodu w ramach prowadzonej działalności.

Korekta podatku nieodliczonego przy sprzedaży na 23%

Jeśli od zakupu samochodu podatnik miał prawo tylko do 50% odliczenia VAT to zgodnie z art. 90b ustawy o VAT w dacie sprzedaży podatnik nabywa prawo do odliczenia części nieodliczonego od zakupu pojazdu podatku VAT. Odliczenie następuje poprzez wykazanie odpowiedniej korekty „in plus” w deklaracji VAT-7/7K. Korekta przysługuje, jeżeli sprzedaż nastąpi w tzw. okresie korekty. Dla samochodów o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł okres korekty wynosi 60 miesięcy, a dla samochodów o niższej wartości – 12 miesięcy.

W przypadku odliczenia całego podatku VAT przy sprzedaży konieczna będzie korekta na minus, proporcjonalnie do okresu użytkowania, który minął od daty nabycia.

Brak odliczenia VAT od zakupu samochodu – sprzedaż prywatna i firmowa

Podatnik wprowadzający samochód do działalności mógł nie mieć prawa do odliczenia podatku VAT od nabycia z różnych powodów, m.in. z uwagi na to, że:

a) nabył pojazd na umowę kupna sprzedaży od osoby fizycznej

b) zakupił auto w ramach procedury VAT marża, gdzie nie ma prawa do odliczenia podatku VAT

c) zakupił pojazd na fakturę VAT zwolnioną z art. 113 bądź art. 43 ust. 1 pkt. 2

d) przekazał auto do firmy z majątku prywatnego.

Jeżeli od nabycia podatnik nie odliczył VAT-u sprzedając auto może zastosować trzy możliwości.

1. Sprzedaż na fakturę VAT 23%

Jest to opcja najbardziej podstawowa, można ją zastosować bez względu na to czy VAT od nabycia był odliczony, czy nie.

2. Sprzedaż na fakturę VAT – marża

W uproszczeniu, żeby przedsiębiorca mógł zastosować procedurę marży do sprzedaży samochodu muszą zaistnieć łącznie trzy przesłanki (art. 120 ust. 4 ustawy o VAT):

a) przy nabyciu samochodu nie było możliwości odliczenia podatku VAT – najczęściej jest to pojazd nabyty od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem VAT lub od podatnika, jeżeli dostawa tego towaru była opodatkowana na zasadzie marży

b) samochód jest towarem używanym – tj. przez towary używane należy rozumieć ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie

c) zakup dokonano celem dalszej odsprzedaży.

Procedura marży polega na tym, iż podatnik płaci VAT jedynie od swojej marży, tj. różnicy między ceną sprzedaży a ceną zakupu pojazdu. Przedsiębiorca, który w firmie przez określony czas użytkował pojazd najczęściej sprzedaje auto po niższej cenie niż cena nabycia. Dane powoduje, iż marża jest ujemna, a co za tym idzie przedsiębiorca nie płaci podatku VAT od danej sprzedaży.

Podmiot, który zakupił auto na stawkę zw – zwolniony z par. 13 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia MF z dnia 04.04.2011 r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 73 poz. 392) nie ma i nigdy nie miał prawa do zastosowania procedury VAT marża. Mimo tego, iż sprzedawca nie wykazał na fakturze podstawy prawnej do zastosowania zwolnienia z podatku VAT, kupujący powinien ustalić jaka jest podstawa prawna zastosowania stawki zw.

3. Sprzedaż auta wycofanego z firmy – prywatnie

Jak już wcześniej zwrócono uwagę, wycofanie z firmy pojazdu, od którego odliczono VAT jest równoznaczne z dostawą, co wiąże się z naliczeniem podatku VAT od sprzedaży. W przypadku jednak, gdy przedsiębiorca nie miał ani w całości, ani w części możliwości odliczenia VAT-u wycofanie auta z firmy do majątku prywatnego nie będzie rodziło żadnych konsekwencji podatkowych w podatku VAT.

VAT od części składowych

Przy okazji wycofania z działalności samochodu, od którego nabycia nie odliczono podatku VAT pojawia się pojęcie opodatkowania części składowej.

Częścią składową jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zamiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zamiany przedmiotu odłączonego. Częścią składową samochodu, może być akumulator, silnik czy instalacja gazowa.

Zastanawiając się nad zagadnieniem czy zamontowanie części w samochodzie będą podlegały opodatkowaniu należy odpowiedzieć na trzy pytania.

1. Czy ich nabycie nastąpiło w rezultacie dostawy towarów czy świadczenia usług?
Tylko w przypadku, gdy miała miejsce dostawa towarów, spełniona jest przesłanka do ewentualnego opodatkowania.

2. Czy zamontowanie części wpłynęło na trwały wzrost wartości samochodu?
Tylko części podwyższające wartość pojazdu będą podlegały opodatkowaniu.

3. Czy wycofanie samochodu z firmy nastąpiło przed „okresem korekty” dla poszczególnych części składowych?
Jeżeli okres korekty już minął, wycofanie do majątku nie będzie podlegało pod opodatkowanie. Okres korekty, co już było wspomniane, dla wydatków o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł wynosi 60 miesięcy, a dla wydatków o niższej wartości – 12 miesięcy.

Sprzedaż samochodu firmowego a podatek dochodowy

Sprzedając składniki firmowego majątku, przedsiębiorca musi liczyć się z faktem, iż otrzymane z tego tytułu środki będą stanowiły przychód w firmie. Podobnie sprawa przedstawia się w przypadku sprzedaży samochodu firmowego.

Zatem kwota, za którą zostanie zbyty firmowy samochód, stanie się przychodem firmy i będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku odpowiednią dla formy, która obowiązuje w danym modelu działalności. Warto pamiętać, że nawet uprzednie wycofanie samochodu z firmy nie gwarantuje uniknięcia odprowadzenia podatku dochodowego w ramach działalności. W takim wypadku, aby przychód był zwolniony z opodatkowania, musi minąć co najmniej 6 lat, licząc od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wycofany z działalności.

Jeśli pojazd nie został jeszcze całkowicie zamortyzowany, a powstaje przychód do opodatkowania, to ta niezamortyzowana część może stanowić koszt firmowy jednorazowo w dacie sprzedaży samochodu.

 


TAXMASTERS Spółka z o.o.

Adres
ul. Pachońskiego 9
31-223 Kraków

Godziny
Poniedziałek—piątek: 9:00–15:00
Sobota & Niedziela:
nieczynne

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Call Now Button

Privacy Policy Settings