Usługi

Nasza specjalność to zarówno uproszczona, jak i pełna księgowość. Prowadzimy dla klientów księgi rachunkowe, sporządzamy sprawozdania finansowe, prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencję ryczałtu,  przygotowujemy i wysyłamy elektronicznie deklaracje podatkowe. Zachęcamy również do skorzystania z obsługi kadrowo-płacowej.

Obsługa księgowa:
– prowadzenie ksiąg handlowych
– prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
– prowadzenie ewidencji przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego
– sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie bieżących planów amortyzacji
– sporządzanie sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
– opracowanie oraz modyfikowanie zakładowego planu kont wymaganego przez ustawę o rachunkowości
– sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)

Obsługa kadrowo-płacowa:
– prowadzenie dokumentacji kadrowej
– przygotowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
– rejestrowanie pracowników w ZUS
– obsługa umów cywilno-prawnych: umowy zlecenia, umowy o dzieło
– sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz rozliczanie umów cywilno-prawnych
– przygotowanie deklaracji ZUS
– przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-u)

KSIĘGI HANDLOWE (pełna księgowość)
– dla podmiotów rozpoczynających działalność opracowanie polityki rachunkowości wraz z utworzeniem planu kont
– prowadzenie księgi handlowej (rachunkowej)
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
– prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT
– sporządzanie i składanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D
– rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku
– prowadzenie rozliczeń stanów należności i zobowiązań
– sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
– sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego zeznań rocznych (CIT-8, PIT-36, PIT-36L)
– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
– prowadzenie rozliczeń stanów należności i zobowiązań
– rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT-5) w trakcie roku
– prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT
– sporządzanie i przekazywanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 lub VAT-7K
– sporządzanie i przekazywanie do urzędu skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
– prowadzenie rozliczeń stanów należności i zobowiązań
– rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT-5) w trakcie roku,
– prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT
– sporządzanie i przekazywanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 lub VAT-7K
– sporządzanie i przekazywanie do urzędu skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L

RYCZAŁT
– księgowanie dokumentów do ewidencji przychodów
– wyliczanie zaliczek podatku dochodowego
– prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy
– prowadzenie ewidencji środków trwałych
– sporządzanie i przekazywanie do urzędu skarbowego rocznego zeznania podatkowego (PIT-28)

OBSŁUGA KADROWO PŁACOWA

Obsługa płacowa pracowników
– sporządzanie list płac
– sporządzanie rachunków do umów zleceń
– rozliczanie zwolnień lekarskich
– wyliczanie należnego ekwiwalentu za urlop
– naliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4
– wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie do ZUS
– sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach (PIT-11, PIT-8B)
– sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R
– przygotowywanie zgłoszeń (wygłoszeń) do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników i członków ich rodzin

Obsługa kadrowa pracowników
– prowadzenie akt osobowych pracowników
– sporządzanie projektów umów o pracę, umów zleceń
– kontrola terminów okresowych badań lekarskich oraz obowiązkowych szkoleń BHP
– ewidencja urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego
– rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych
– sporządzanie świadectw pracy
– sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników


Call Now Button

Privacy Policy Settings